© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

OPLEIDINGSMODULES

10 Opleidingsmodules. Dit is al wat nodig is vir ’n omvattende begrip en al die praktiese vaardighede wat nodig is om die maksimum voordeel uit Monstrante se produkte en dienste te verkry. Die inhoud van die 10 modules sien soos volg daaruit:   

Module 1

Strategiese beplanning, ondernemingstrategie en die Strategiekaart.

Module 2

Vertaling van die strategie in operasionele aktiwiteite, agendas, notules, vergaderingdokumente en -prosedures.

Module 3

 Grondwet van die onderneming, delegasie van besluitnemingsbevoegdhede en gedragskode. 

Module 4

Posbeskrywings vir bestuurders, posgraderingstelsels, markvergelykende vergoeding, vergoedingsbeleid en uitnemendheidsbonusbeleid.

Module 5

Bestuursprestasie-evalueringsbeleid, beoordelingsvraelys en struktuur van indiensnemingsonderhoude en ’n korporatiewe bestuursriglyn.

Module 6

Risikobestuursraamwerk, risikobestuursregister, handves vir risikobestuurskomitee en 'n krisiskommunikasieplan.

Module 7

Stylgids, handves vir oudit-/finansiële komitee en noodplan.

Indiensnemingskontrakte, dissiplinêre kode en grieweprosedure, finansiële beleid en meester- terreinontwikkelingsplan.

Module 9

Kliëntetevredenheidsvraelyste en -meting, sosiale media-beleid, besluitnemingsregister en kontrakregister.

Module 10

Prestasiebeoordeling van Raad, aanbieding aan Algemene Jaarvergadering en oriëntering van nuwe Raad.

Please reload

KORPORATIEWE BESTUUR EN LEIERSKAP IN SKOLE EN ORGANISASIES -

DIE HOE

 

Hoofde, adjunkhoofde en senior personeel van ses skole in Tshwane, het vanaf 15 Maart tot 22 November 2017, Monstrante se opleidingsprogram van 10 modules oor Korporatiewe Bestuur in Skole - Die Hoe, suksesvol voltooi.