© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

TE BESTUUR, IN EEN PLEK 

TEMPLAATREEKS

 

Monstrante se Templaatreeks verskaf al die dokumenttemplate sodat kliënte dit kan aanpas en gebruik. Voorbeelde van dokumente sluit onder andere in: ’n besigheidstrategie, korporatiewe bestuursriglyne, ’n vergoedingsbeleid, ’n handves vir ‘n ouditkomitee, ’n prestasie-assesseringsbeleid en kliëntetevredenheidsindeksvraelyste.

OPLEIDINGSMODULES

 

Monstrante het ’n unieke en praktiese opleidingsprogram ontwikkel wat fokus op die “hoe” van korporatiewe bestuur wat uit tien modules bestaan en wat ondersteun word deur ons Business Navigator. Die inhoud van die tien modules sien soos volg daaruit:

PROGRAMMATUUR-PLATFORM

Monstrante se programmatuur-platform, Business Navigator, is ‘n aanlyn-elektroniese toepassing waar eie dokumente, riglyne en beleide opgestel en gegenereer kan word deur gebruik te maak van Monstrante se template en voorbeelde van hierdie dokumente.

Dokumente lyk professioneel en het die gebruiker se eie handelsmerk daarop.

KORPORATIEWE BESTUUR IN SKOLE - DIE HOE

 

Hoofde, adjunkhoofde en senior personeel van ses skole in Tshwane, het vanaf 15 Maart tot 22 November 2017, Monstrante se opleidingsprogram van 10 modules oor Korporatiewe Bestuur in Skole - Die Hoe, suksesvol voltooi.